Top
Image Alt

Pravila nagradne igre hero oktober

PRAVILA NAGRADNE IGRE »HERO OKTOBER«

1. Splošne določbe
(a) Organizator nagradne igre »Veseli oktober« na Facebook strani Green Hero (v nadaljevanju »nagradna igra«), https://www.facebook.com/greenherodrink/, je podjetje Good Bloom d.o.o., Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »organizator«).

2. Trajanje nagradne igre
(a) Nagradna igra traja od 1.10. do 31. 10. 2020.

4. Pogoji sodelovanja v nagradni igri
(a) V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali starejše in imajo odprt svoj račun/profil na Facebooku.

(b) V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji nagradne igre in zaposleni pri organizatorju. Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

(c) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre.

5. Načini sodelovanja v nagradni igri
(a) Sodelujoči mora slediti Facebook strani Green Hero. Vsi sledilci bodo sodelovali v žrebu za nagradno. Vsak sledilec lahko tekom trajanja nagradne igre, nagrado prejme le enkrat.

6. Potek nagradne igre in razglasitev nagrajencev
(a) Vsak petek bomo razglasili tri nagrajence, ki prejmejo 6 pločevink pijače Green Hero. Datumi posameznih žrebanj so 2.10., 9.10., 16.10., 23.10. in 30.10. 2020. Skupno število nagrajencev na nagradno igro je 15. Žrebanje ni javno. Nagrajence bomo razglasili z označbo njihovih profilov v objavi vsak petek po koncu žreba.

7. Rezultati žrebanja, nagrade in prevzem nagrad
(a) Nagrajenca bomo označili v objavi, hkrati pa ga bomo o nagradi tudi obvestili z direktnim sporočilom v njegov zasebni poštni predal Facebook (»inbox«).

(b) Nagrajenci bodo morali za prejem nagrade v roku 5 dni, organizatorju prek zasebnega poštnega predala (»inbox«) Facebook profila organizatorja posredovati naslednje podatke:
– ime in priimek,
– naslov, kamor mu pošljemo nagrado,
– rojstni datum

(c) V kolikor se nagrajenec v določenem roku ne odzove, se mu nagrada ne podeli. Posredovanje teh podatkov v »inbox« je pogoj za izročitev nagrade nagrajencu.

(d) Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

(e) V kolikor nagrajenec, ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, ali pa organizator pri nagrajencu zazna nepravilnosti v postopku sodelovanja, se mu nagrade ne podeli.

(f) Nagrajenec lahko nagrado zavrne.

7. Nagrada in nagradni sklad
(a) Nagradni sklad obsega 15 x 6pločevanik pijače Green Hero. Vrednost posamezne nagrade je 14,90 €.

(b) Nakup izdelka ni pogoj za sodelovanje.

(c) Nagrade se pošiljajo po pošti. Stroške pošiljanja krije podjetje Good Bloom d.o.o. Nagrado organizator pošlje po pošti, v roku 14 dni po posredovanju zahtevanih podatkov nagrajenca.

8. Davki in akontacija dohodnine

(a) Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

(b) Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

(c) Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

9. Ravnanje z osebnimi podatki
(a) Organizator se zavezuje, da bo osebne podatke nagrajenca, zbrane v okviru te nagradne igre, varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 94/2007) in s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

(b) Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

(c) Organizator bo navedene osebne podatke prejel šele, ko bo nagrajenec izžreban in ga bo organizator pozval, da mu dostavi podatke, da bo nagrajenec lahko prejel nagrado na svoj naslov.

(d) Podatke bo organizator hranil do podelitve nagrad oz. bodo izbrisani najkasneje v roku enega meseca od podelitve zadnje nagrade. Osebnih podatkov organizator ne bo hranil ali obdeloval za namene trženja.

(e) Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

(f) Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator nagradne igre – Good Bloom d.o.o., Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

 

10. Izključitev odgovornosti organizatorja
(a) Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

(b) Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika, katere podatki bodo navedeni v sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za:
• kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo,
• za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja,
• za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
• uporabniške vsebine, objavljene na Facebook strani Green Hero,
• nedelovanje storitve, ki je posledica neznanja uporabe storitev,
• kakršnekoli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

(c) V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

(d) Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri.

(e) V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko odpove nagradno igro. O tem mora obvestiti sodelujoče prek omrežja Facebook, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

(f) Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

(g) Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tiste, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve, ali da nagradne igre brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih ne dokonča.

(h) Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

11. Izključitev iz nagradne igre
Sodelujoči je v celoti odgovoren za točnost oddanih podatkov, ki jih posreduje v primeru, da je izžreban. Sodelujoči se zavezuje, da ne bo v nobenem primeru posredoval v objavo vsebin:
– na katerih bodo tretje osebe,
– ki bodo vsebovale kakršnekoli druge podrobnosti, zaradi katerih ali na podlagi katerih bi bile lahko prizadete katerekoli pravice tretjih oseb,
– ki bi lahko povzročile kakršnokoli škodo ali bi bile v nasprotju z veljavno zakonodajo, predpisi in moralo.
Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega vsebine, ki prikazujejo nasilje, orožje, droge, ki so žaljive, rasno nestrpne, obscene, ali so po mnenju organizatorja iz kakršnega koli drugega razloga neprimerne, ne objavi ali umakne in sodelujočega, ki je vsebino objavil, izloči iz nagradne igre. Če organizator prejme pritožbo zaradi že objavljene vsebine, ima pravico, da jo brez obvestila in obveznosti do avtorjev, odstrani s spletnega mesta in izloči iz nagradne igre.
Sodelujoči, ki posreduje vsebine, je v celoti odgovoren za vso škodo, ki bi jo lahko povzročila organizatorju ali katerim koli tretjim osebam s posredovanimi in objavljenimi vsebinami.

(a) V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre, si organizator pridržuje pravico, da kršitelje brez predhodnega opozorila izključi iz nagradne igre.

(b) Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije.

(c) Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti), so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.

(d) V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade.
Če naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

14. Končne določbe

(a) V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

(b) Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletni strani Green Hero dostopni na povezavi: https://greenhero-cbd.com/pravila-nagradne-igre-hero-oktober/

(c) Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Green Hero dostopni na povezavi: https://www.facebook.com/greenherodrink/
vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre.

(d) Vse morebitne reklamacije v zvezi z nagradno igro in v zvezi z nagradami lahko pošljete na elektronski naslov info@greenhero-cbd.com

(e) V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

(f) V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

(g) Pravila veljajo od 1. 10. 2020 do preklica.

Ljubljana, 25.9. 2020

Good Bloom d.o.o., Koprska ulica 106C, 1000 Ljubljana

 

v

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos qui blanditiis praesentium voluptatum.

Reset Password